Een cliëntenraad voor Nova Zembla Zorg

In april 2019 is de cliëntenraad voor Nova Zembla Zorg formeel opgericht. Deze cliëntenraad gaat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in alle vier zorgvilla’s behartigen. Maar wat is eigenlijk een cliëntenraad en wat doet deze raad? En hoe wordt deze samengesteld?

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan die de directeur van Nova Zembla Zorg gevraagd én ongevraagd advies geeft vanuit het perspectief van de cliënten.

De verplichting om een cliëntenraad op te richten en de taken en bevoegdheden staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorginstellingen (Wmcz). Ook wordt in deze wet aandacht geschonken aan de rechten en plichten van de directeur, zoals het inwinnen van advies over onderwerpen die de cliënten raken.

De Wmcz is sinds 1996 van kracht. Net vorige week heeft de ministerraad ingestemd met de vernieuwing van de Wmcz. In deze nieuwe wet krijgt de cliëntenraad instemmingsrecht, wordt aandacht besteed aan tijdige en toegankelijke informatievoorziening vanuit de organisatie, krijgt de cliëntenraad financiële middelen voor scholing en ondersteuning en worden de juridische mogelijkheden van de cliëntenraad bij een conflict versterkt.
Deze wet wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wat doet de clientenraad?

De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn om een goede kwaliteit van zorg te ontvangen. Hierbij valt o.a. te denken aan veiligheid, voeding en bejegening. Maar ook meer abstracte zaken, zoals de begroting en de jaarrekening, belangrijke wijzigingen binnen de organisatie en bijv. een grote verbouwing kunnen op de agenda staan.

De cliëntenraad houdt in overleg met de directeur contact met de cliënten om te achterhalen wat hen bezig houdt. Dit vormt samen met informatie die door de organisatie wordt verstrekt de input voor het overleg met de directeur over algemene zorgaangelegenheden. Indien van toepassing worden adviesaanvragen besproken. Dit overleg vindt meerdere keren per jaar plaats.

De cliënten worden door de cliëntenraad op de hoogte gehouden over de onderwerpen die binnen de organisatie spelen.

Wie zit er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • Bernard Aleva – lid – De Vermeer
  • Eric Koning – penningmeester – De Meerlhorst
  • Arnoud Maas – lid – De Vermeer
  • Rob Nieuwenhuis – lid – De Meerlhorstb
  • Ann-Isabelle Richard – secretaris – Het Witte Huis
  • Dick Roest – lid – De Meerlhorst
  • Monique Veerkamp – lid – Het Witte Huis
  • Charles de Vries – onafhankelijk voorzitter – Villa Oranjepark (tijdelijk)
  • Dick Zaadnoordijk – lid – Het Witte Huis

We zoeken nieuwe leden

We streven naar twee cliëntenraadsleden per locatie. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u nadere informatie over of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail aan clientenraad@novazemblazorg.nl of bel met Charles de Vries, tf 06-51590602.